Akademik Danışmanlık

SPSS

SPSS analizi, anket analizi, veri analizi, tez analizi konularında hizmetler sunuyoruz. Anket yöntemi ile sonuçları elde etmek amacıyla ise spss anket analizi uygulamaları yapılır. Aşağıdakilere yönelik destek verilmektedir:

Anket analizi, istatistiksel yorumlama, raporlama, Word tablo ve grafikleri oluşturma, Anket değerlendirme, spss istatistik (ölçek geliştirme, yapısal eşitlik modeli,yol analizi (path) t testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon) ,Yöntem ve bulgular oluşturma ,Hipotez, problem cümlesi, alt problemleri oluşturma,Anket hazırlama, Örneklem sayısı/büyüklüğü hesaplama, Veri girişi (anketlerin bilgisayara girişi), Testler öncesi verilerin düzenlenmesi, hata kontrolü, Parametrik sınamalar, hangi yöntemin kullanılacağını belirleme (normal dağılım, homojenlik, eşvaryanslılık vb.), Güvenirlik, geçerlik testleri (Cronbach, test-tekrar test, temel bileşenler analizi, madde-toplam korelasyonu, açımlayıcı faktör / doğrulayıcı faktör (dfa) gibi.

Dolphin Dizayn İnstagram Sayfası Dolphin Dizayn İnstagram Sayfası